Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE NETEJADOR/A AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL, PER COBRIR LES PLACES VACANTS, NECESSITATS O SUBSTITUCIONS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE FREIXENET

DIMARTS 30 JUNY 2020

Base primera.- Objecte de la convocatòria

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball de netejador/a amb caràcter laboral temporal, per cobrir les places vacants, necessitats o substitucions a la plantilla d’aquest Ajuntament.

Base segona.- Condicions o requisits dels/de les aspirants

Per ser admeses al procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol—licituds, els següents requisits:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, o ser estranger amb residència legal a

Les persones estrangeres amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que les espanyoles.

 

Els/Les aspirants estrangers/res han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar. La prova, si  escau, s’ha de qualificar d’APTE o NO APTE, sent necessari obtenir la valoració d’apte per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs. Restaran exempts/tes de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que aportin amb la presentació de sol—licitud fotocòpia compulsada d’algun dels següents documents:

 

 • Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat
 • Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
 • Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 Tenir complerts setze anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa, d’acord amb la legislació

 

 1. No patir cap malaltia i posseir la capacitat física i psíquica necessària per realitzar les funcions corresponents.
 2. No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

 

 1. Estar en possessió del títol de certificat d’estudis primaris o equivalent. La titulació s’acreditarà mitjançant l’expedició dels títols corresponents per l’autoritat acadèmica competent. Aquesta mateixa autoritat podrà declarar també l’equivalència de títols.

 

 1. Posseir el certificat de nivell bàsic de català (certificat A2) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener), i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests

 

Els aspirants hauran de reunir els requisits establerts en aquestes bases a la finalització del termini de presentació  de  sol—licituds  i  mantenir-los  durant  tot  el  procés  selectiu.  En  aquest  sentit,  es  podran efectuar les comprovacions oportunes fins a la contractació.

Base tercera.- Presentació de sol.licituds

1.-  Les  sol—licituds  per  prendre  part  en  el  procés  selectiu  es  presentaran  al  Registre  General  de l’Ajuntament de SANT GUIM DE FREIXENET, dins del termini de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. Si el darrer dia de presentació recaigués en dia inhàbil, el termini s’entendrà  ampliat  fins  al  dia  següent  hàbil.  La  no  presentació  de  les  sol—licituds  en  temps  i forma determinarà la inadmissió de l’aspirant al procés selectiu.

 

2.- A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar al model normalitzat de sol—licituds,  les  persones  interessades  hi  hauran  d’adjuntar  la  documentació  que  s’assenyala  a continuació:

 1. Còpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document oficial acreditatiu de la personalitat i, si és el cas, permís de residència.

 

 1. Còpia compulsada del títol exigit a la lletra e) de la base anterior o certificat acadèmic que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l’obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició, si n’és el

 

 1. Còpia compulsada del nivell català requerit i, en el seu cas, del castellà.

 

 1. c) Còpia compulsada dels  documents  justificatius  dels  mèrits  al—legats.  El  Tribunal  no  valorarà  els mèrits que no s’acreditin juntament amb la instància de sol—licitud per participar en el procés selectiu.

Tota la documentació que es presenta en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llegua catalana o a la castellana.

 

3.- Les persones aspirants hauran de conservar una còpia segellada i registrada de la seva sol—licitud, per si els fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu.

 

4.- La presentació de la instància implica el consentiment dels afectats per a la seva utilització amb la finalitat que la pugui gestionar l’àrea administrativa, i n’és obligatòria la seva formalització.

 

Les dades personals facilitades en aquesta sol—licitud seran tractades amb la finalitat de gestionar-la. Les dades facilitades es conservaran a efectes històrics, estadístics i científics, i quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total de les dades personals. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. La base jurídica del tractament és l’exercici de poders públics i l’execució d’un contracte o relació de serveis on la persona aspirant és part o per l’aplicació a petició d’aquest de mesures prèvies a la relació contractual/ de serveis. La manca d’aportació de les referides dades tindrà  els  efectes  no  poder  gestionar  la  sol—licitud.  Qualsevol  persona  té  dret  a  obtenir  confirmació sobre si l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol—licitar la rectificació  de  les  dades  inexactes  o,  si  escau,  sol—licitar-ne  la  supressió  si  correspon,  entre  altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

 

En  determinades  circumstàncies  els  interessats  poden  sol—licitar  la  limitació  del  tractament  de  les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les dades personals que li afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en que el tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets o llibertats fonamentals de l’interessat. Si es considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, es pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Base quarta.- Admissió d’aspirants.

 

1.- Acabat el termini de presentació de sol—licituds, l’alcaldia emetrà resolució en el termini màxim de 10 dies hàbils, que es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web www.santguim.cat, en què s’hi farà constar la relació dels aspirants admesos i exclosos, i, si escau, la causa de la no admissió.

 

Els/les interessats/des exclosos/es disposaran d’un termini de 3 dies hàbils per procedir a la seva esmena de conformitat a l’establert la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en cas contrari s’arxivarà la seva instància sense més tràmit.

 

Seran esmenables els errors de fet com són les dades personals del/a interessat/da, l’adreça a efectes de notificacions, la data o la signatura.

 

No serà esmenable, pel fet d’afectar el contingut essencial de la pròpia sol—licitud del sistema selectiu:

 • La presentació de la sol—licitud fora de termini
 • No fer constar que es reuneixen tots i cada un dels requisits de capacitat exigits en les bases,
 • La falta d’acompliment de qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació d’instàncies.
 • Qualsevol altra resultant de la normativa aplicable o d’allò previst a les bases de la convocatòria.
 • Els mèrits no

Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar.

 

2.- Les reclamacions a la llista provisional d’admesos i exclosos es resoldran mitjançant resolució d’Alcaldia en el termini màxim de 5 dies hàbils i es penjarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.santguim.cat.cat

 

3.- Els errors de fet poden ser esmenats en qualsevol moment d’ofici o a petició de les persones interessades.

Base cinquena.- Tribunal qualificador

 

1.- El Tribunal qualificador estarà constitut per tres membres, que hauran d’estar en possessió d’una titulació acadèmica de nivell igual o superior que l’exigit a les persones aspirants. El seu nomenament es produirà en el moment de publicació de la llista de definitiva de persones admeses i excloses. Actuarà de Secretari un funcionari de la Corporació.

2.- El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat més un dels seus membres, ni sense president/a ni secretari/a, i les seves decisions s’adoptaran per majoria.

3.- El Tribunal podrà disposar la incorporació en les seves tasques d’assessors o especialistes.

4.- Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, i ho notificaran a l’autoritat convocant, quan hi concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, les persones aspirants podran recusar els membres del Tribunal quan es doni alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior, conforme al que preveu l’article 24 de la Llei 39/2015.

Base sisena.- Procés de selecció

El sistema de selecció serà per concurs de valoració de mèrits, amb la fase prèvia de coneixements de llengua catalana i castellana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat prèviament segons l’establert en aquestes Bases.

 1. Fase de coneixement de llengües (si escau):
 • Llengua catalana

Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:

Primera part. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, per mitjà del a redacció d’un text i els coneixements pràctics de llengua, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.

Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal. El resultat de l’exercici serà d’APTE o de NO APTE, i caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

Queden exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del certificat de nivell bàsic, de coneixements de nivell A2 de català, segons l’establert en aquestes bases i es consideraran com a aptes.

 • Llengua castellana

Només els aspirants que no compleixin els requisits establerts en aquestes Bases, en relació al coneixement de llengua castellana.

Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori, en què  els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els membres del tribunal.

La qualificació de la prova serà APTE o NO APTE i caldrà obtenir la qualificació d’APTE per a participar en el procés selectiu.

Resten exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, fins el moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de  llengua castellana de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 i es consideraran com a aptes.

 1. Fase de concurs:

Es valoraran els mèrits aportats pels aspirants justificats mitjançant la documentació acreditativa dels mateixos, d’acord amb el següent barem:

Experiència laboral (màx. 7 punts)

 • L'antiguitat en serveis prestats en les administracions públiques es valora a raó de 0,15 punts per mes complet de serveis. Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques tenint en compte que el temps de serveis prestats simultàniament només s'ha de computar una

 

Documents justificatius: certificat de la vida laboral de l'aspirant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més, certificat expedit per l'administració pública on s'hagin prestat els serveis.

 

 • Altres treballs realitzats en empreses privades, en llocs similars al convocat. A raó de 0,10 punts per mes complet.

 

Documents justificatius: certificat de la vida laboral del sol—licitant estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball, fulls de nòmina, certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa i la durada dels serveis prestats. No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres igualment al—legats.

 

Realització d'una entrevista de caràcter no eliminatori (de 0 a 3 punts)

 

El tribunal de qualificació efectuarà una entrevista per valorar l'adequació del perfil professional de la persona aspirant en relació amb les característiques, competències professionals (integritat, relacions interpersonals, treball en equip, millora contínua, aconseguir resultats) i funcions de la plaça.

Base setena.- Publicació de les valoracions

La puntuació obtinguda determinarà l’ordre de situació dels aspirants de major a menor puntuació.

 

1.- Concloses les valoracions, el Tribunal qualificador farà públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i  a la web www.santguim.cat una llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants a la Borsa de neteja. Aquesta es publicarà per ordre de major a menor puntuació total.

 

2.- Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista, per al—legar les rectificacions pertinents sobre la valoració total provisional del procediment selectiu, les quals es resoldran en el termini de cinc dies, en el qual es publicarà la llista definitiva. En cas contrari, s’entendrà elevada a definitiva. El Tribunal qualificador elevarà la llista definitiva a l’Alcaldia per a la constitució mitjançant Decret de la borsa de treball de neteja. Aquesta es publicarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.santguim.cat

Base vuitena.- Incidències

 

El Tribunal qualificador queda facultat per interpretar aquestes bases, resoldre els dubtes i incidències que es plantegin i per prendre els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de la convocatòria aprovada, en tot allò no previst en les bases. Abans de la constitució del Tribunal qualificador s’atribueix a l’Alcaldia la facultat d’interpretar aquestes bases i de resoldre les incidències i recursos. Dins d’aquestes facultats s’inclouen les de desqualificar els aspirants i en conseqüència, no puntuar-los, quan aquells vulnerin les lleis o les bases de la convocatòria o el seu comportament suposi un abús o frau.

Base novena.- Funcionament de la borsa de treball

Quan es produeixi una proposta de contractació, els aspirants proposats pel Tribunal qualificador presentaran, en el termini que en cada cas se li comuniqui, els documents que calguin per a la seva contractació. Si dins del termini indicat, llevat de casos de força major, els aspirants proposats no presentessin la documentació o no reunissin els requisits exigits, no podran ser contractats i quedaran anul—lades  totes  les  actuacions,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats  en  què  haguessin  pogut incórrer. La renúncia al lloc de feina ofert, així com la no presentació de la documentació prevista en les presents Bases, suposarà la renuncia i exclusió de la plaça, exceptuant les següents situacions que s’hauran d’acreditar per l’interessat.

 

Es mantindrà l’ordre de la borsa de treball als aspirants que, en el moment de ser cridats, es trobin en alguna de les següents situacions:

 

 • Incapacitat temporal, incloent-se també la situació de suspensió de contracte per risc en l’embaràs. En aquest supòsit l’informe de baixa o certificat mèdic haurà de ser anterior a la data de la
 • Maternitat o paternitat, tant per naturalesa com per adopció o acolliment, durant aquest període, es produirà la suspensió temporal de la permanència a la
 • Raons de força major apreciades per l’Administració.
 • Trobar-se en el moment de la crida en servei actiu en qualsevol administració.

La justificació d’aquests casos s’haurà de lliurar en el termini concedit per presentar la documentació abans indicat.

Amb caràcter previ a la formalització del contracte, l’interessat ha de manifestar que no desenvolupa cap feina o activitat en el sector públic dels que delimita la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat.

La Corporació podrà deixar sense efecte la contractació, durant el primer mes des de l’inici de la prestació de serveis, si es produeix una manifestació de no idoneïtat de l’aspirant contractat per al   desenvolupament de les funcions pròpies de lloc de treball i per tant es considerarà aquest període   com a part integrant del procés selectiu.

Serà exclòs de la borsa qui un cop efectuada la crida i acceptat el contracte, renunciï després d’haver-se cursat l’alta a la Seguretat Social.

La Borsa de treball tindrà una vigència de dos anys a partir de la data del Decret de constitució de la mateixa.

Base desena.- Derogació

La Borsa de treball creada a partir de les bases d’aquesta convocatòria deroga totes les anteriors borses de treball de neteja a l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet, així com les seves ampliacions.

Base onzena.- Impugnació

Les presents Bases i tots els actes administratius que es derivin d’aquestes i de les actuacions del Tribunal qualificador, podran ser impugnats conforme al que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Base dotzena.- Publicitat.

Les presents Bases i la convocatòria es publicaran al BOP, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, i a la pàgina web www.santguim.cat