Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BORSA DE TREBALL DE NETEJADOR/A

APROVACIÓ LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS

DIMECRES 15 JULIOL 2020

ANUNCI

BORSA DE TREBALL DE NETEJADOR/A

APROVACIÓ LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS.

Per Decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2020 s’han aprovat les bases del procés de selecció per a la formació d’una borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a vacants i substitucions a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet.

La convocatòria  ha estat publicada en el BOP 125 d’1 de juliol de 2020.

El dia 13 de juliol de 2020 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies.

De conformitat amb els bases de la convocatòria, i de conformitat amb l’article 78 del Reglament del Personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local,

RESOLC:

Primer.- Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos en el procés per a la selecció per a la formació d’una borsa de treball de persones candidates a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball de netejador/a vacants i substitucions a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet.

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS/ES:

ADMESOS/ES:

R ENTRADA

NIF/NIE

PROVA CATALÀ

PROVA CASTELLÀ

677 (09/07/2020)

***686***

SI

NO

699 (13/07/2020)

***571***

SI

NO

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

EXCLOSOS/ES:

Cap

En cas de no presentar-se reclamacions, en el termini de 3 dies hàbil,s a comptar des del dia següent de la publicació d’aquesta resolució la precedent llista esdevindrà automàticament definitiva i no serà necessària cap nova publicació de la llista d’aspirants.

Segon.- La realització del primer exercici: Coneixement de la llengua catalana tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet el dia 24 de juliol de 2020 a les 9:00hores. Un cop acabada es procedirà a la realització de l’entrevista per tots els aspirants que l’hagin superat.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler) de Sant Guim de Freixenet i a la pàgina web (www.santguim.cat).

Quart.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificador que estarà format pels membres següents:

President:        Titular: Jordi Vives Puig                  Funcionari de la Corporació

                        Suplent:Aleydis Serra Rovira          Personal laboral

 

Vocals             Titular: Vasyl Chulyk Chulyk           Personal laboral

                       Suplent: Josep Escolà Solivella       Personal laboral

                       Titular: Raquel Rubio Carrasco       Funcionària de la Corporació

                       Suplent: Marta Bureu Sendra     Personal laboral                                 

Actuarà com a secretaria del tribunal la vocal Sr. Raquel Rubio Carrasco.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, alternativament, un recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, davant de l’Alcaldia, de conformitat amb els articles 123i 124 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida o, a la vostra elecció, el que correspongui al vostre domicili, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci , de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si opteu per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar un recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt  expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci . Tot això sens perjudici que pugueu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Sant Guim de Freixenet, 14 de juliol de 2020.

 

 

 

Francesc Lluch Majoral,

Alcalde