Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EDICTE

Pavimentació de diversos trams de carrers i d'accessos a nuclis i clavegueram al nucli d'Altadill i al pavelló municipal

DIMECRES 10 FEBRER 2021

 

E D I C T E

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment el projecte “Pavimentació de diversos trams de carrers i d’accessos a nuclis i clavegueram al nucli d’Altadill i al pavelló municipal” redactat per l’arquitecte tècnic Cesc Rosell Miret i amb un PEC de 188.924,74.-€

De conformitat amb el que estableix l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 37 del ROAS i l’article 33 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre (LPAC), s’exposa al públic per termini de 15 dies, durant els quals es podrà examinar a la secretaria de l’Ajuntament i presentar les al·legacions que es consideri oportunes. Si en l’esmentat termini no se’n presenta cap es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

 

Sant Guim de Freixenet, 8 de febrer de 2021.

 

                   Francesc Lluch Majoral,

                      Alcalde-President.