Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLA DE CONTINGÈNCIA PER A UN RETORN SEGUR A LA FEINA PRESENCIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE FREIXENET

DILLUNS 08 JUNY 2020

Les mesures organitzatives, de prevenció́ i de protecció́ de les persones empleades públiques de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet per a un retorn segur a la feina presencial són les que es detallen en aquest Annex segons els apartats següents:

 

No podran reincorporar-se al lloc de treball presencial les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ DE CARÀCTER GENERAL:

 

 • Es prestaran de forma presencial els següents serveis: servei administratiu (oficines municipals), servei de brigada (via pública i depuradora), servei de neteja, mentre que els serveis de l’escola de música i la llar d’infants seguiran prestant a distància en modalitat de teletreball, al ser aquesta preferent fins a que el nostre municipi entri la Fase 2 del Pla per a la transició establert per les autoritats sanitàries competents, sens perjudici d’eventuals pròrrogues d’aquesta fórmula del teletreball.

 

 • La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball dels centres de treball es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre les persones. Igualment, les mesures de distanciament hauran de complir-se, en el seu cas, en els vestuaris, taquilles i lavabos dels treballadors, així com, en qualsevol altra zona d’ús comú.

 

 • El personal vulnerable i els majors de 60 anys han de seguir prestant els serveis de manera no presencial i, de no ser possible, s’han d’adoptar les mesures que corresponguin segons la valoració de vigilància de la salut. Segons l’evolució de la pandèmia es podria determinar la seva reincorporació, que seria la darrera dins del pla de retorn de l’Ajuntament i amb aplicació de les mesures escaients al centre de treball. Es considera personal vulnerable l’establert en cada moment pel Ministeri de treball i que actualment inclou personal amb:

 

 1. malalties cardiovasculars
 2. hipertensió́ arterial,
 3. diabetis
 4. malalties pulmonars cròniques
 5. càncer en fase de tractament actiu
 6. immunodeficiència
 7. malaltia hepàtica crònica
 8. malaltia renal crònica
 9. embaràs
 10. més de 60 anys.

 

 • El personal afectat per la tornada presencial a la feina i amb necessitats de conciliació per tenir persones al seu càrrec per les circumstàncies excepcionals derivades de la COVID-19 haurà d’adreçar la corresponent sol·licitud a l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament, amb exposició de les circumstàncies concretes concurrents, per tal de considerar mesures de flexibilitat mentre es mantinguin aquestes circumstàncies. Les mesures de flexibilitat es poden veure restringides en el cas dels serveis essencials.

 

 • Abans de desplaçar-se al centre de treball, el personal ha de contactar amb el centre d’atenció primària o el 061, i seguir les indicacions corresponents, si:

 

 1. Té símptomes que puguin estar associats al coronavirus (tos, febre, dificultat al respirar, etc.,)
 2. Ha estat en contacte estret amb una persona amb possible COVID-19

 

Per a coneixement de l’Ajuntament, hauran d’avisar al servei de prevenció de riscos i al superior immediat.

 

 • El personal que s’ha de reincorporar se li entregarà una fitxa informativa davant l’exposició al COVID-19 i l’establiment d’unes pautes sobre les mesures específiques que s’implantaran en el centre de treball corresponent. Tots els treballadors han de seguir estrictament les mesures de protecció encaminades a controlar i reduir la transmissió del coronavirus. S'han de protegir segons el nivell d'exposició a què estan exposats, d'acord amb els criteris establerts pel Ministeri de Sanitat. Igualment cal formar i informar al personal sobre els Equips de Protecció individual i el seu ús. A la intranet de l’Ajuntament i estarà disponible la informació sobre aquest Pla de contingència i qualsevol actualització del mateix.

 

 • L’Ajuntament enviarà a tot el personal que s’hagi de reincorporar presencialment el certificat de la Corporació acreditatiu del desplaçament per motius laborals en el marc de la crisi sanitària.

 

 • Es recomana al personal no fer ús del transport públic i si es fa evitar les hores de més aglomeració i seguir les indicacions de l’autoritat. Cal mantenir una distància de seguretat i fer ús de mascaretes en el transport públic, tant en els vehicles com en les estacions, parades i passadissos. El personal que faci ús del transport públic s’ha de rentar tant aviat pugui les mans amb aigua o sabó o fer ús d’un gel hidroalcohòlic.

 

 • Es recomana que el personal que faci ús de vehicle particular viatgi en solitari i que mantingui les mesures higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar (neteja de manetes, volant, palanca de canvi, neteja de mans, etc.). Poden desplaçar-se dues persones en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra). En aquest cas es recomana portar mascareta.

 

 • Per accedir al centre de treball es disposarà de:
  1. Dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, amb obligació del personal de rentar-se les mans. Hi haurà cartells informatius en zones comuns, zones de descans, banys de com rentar-se les mans.
  2. Es facilitarà al personal els EPIS corresponents (mascaretes, guants, ulleres, etc.,) segons hagi indicat el servei de prevenció. El material facilitat per l’Ajuntament és intransferible.
  3. Es mantindrà una distància de al menys 2 metre entre les persones en totes les situacions, tant si es tracta de persones treballadors, com si es tracte d’usuaris. Cartells recordatori col·locats per totes les instal·lacions de mantenir la distància de seguretat interpersonal.

 

 • El personal d’oficines no pot compartir la taula de treball ni la resta de maquinari o estris dels que en faci ús. En cas de ser imprescindible, el personal haurà de desinfectar-los prèviament. La distribució d’espais per part de la Corporació s’indicarà el primer dia de tornarà a la feina presencial, procurant mantenir al màxim la distància interpersonal.

 

 • Les zones d’ús comú hauran de ser utilitzades segons el següent:

 

 1. L’aforament de les sales de reunions resta reduït a un terç (col·locació de cartell informatiu de l’aforament màxim). A cada sala s’informa a l’entrada de l’aforament màxim permès, amb obligació de guardar la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 2. Caldrà respectar el sentit d’entrada i sortida establert a les zones d’ús comú.
 3. Cal evitar aturades i concentracions en zones de pas. S’han de limitar els moviments dins els edificis municipals al mínim imprescindible.
 4. Es netejarà amb desinfectant freqüentment les zones comunes, així com, els lavabos.
 5. En passadissos, escales i zones de pas d’amplada superior al 1,80 m s’han d’establir dues zones diferenciades, indicant el sentit per circular-hi. Si aquestes zones de pas no poden estar separades entre sí 2 m, el personal ha d’evitar sempre que possible creuar-se entre sí, indicant el sentit per circular-hi.
 6. Totes aquestes mesures d’entrada i sortida dels edificis no seran d’aplicació́ en cas d’emergència. Si es dona una situació́ d’emergència les vies d’evacuació́ s’han de servir de la manera prevista als plans d’evacuació́. Les barreres que es posin no poden obstaculitzar en cap cas sortides d’emergència ni l’accés a elles.

 

 • En relació amb les màquines vending, dispensadors de begudes, neveres i altres màquines de les zones comunes de descans d’ús col·lectiu, si estan operatives, es farà una neteja i desinfecció freqüent, amb atenció a les superfícies de contacte.

 

 • Quan es permeti l’ús de lavabos als visitants o usuaris, l’ocupació màxima serà d’una persona, llevar en aquells casos de persones que puguin precisar assistència, en els que es permetrà la utilització pel seu acompanyant. (Col·locació de cartell informatiu de la seva capacitat).

 

 • L’Ajuntament facilitarà al personal els equips de protecció individual adients segons les indicacions efectuades pel servei de prevenció per a cada lloc de treball.

 

 • En qualsevol cas, el personal ha d’intentar mantenir la distància de seguretat en la prestació del servei i respectar les mesures d’higiene i de prevenció de riscos que s’indiquin per la Corporació.

 

 • En els locals amb accés al públic s’adopten les següents mesures per garantir la distància de seguretat tant entre les persones treballadores com amb els tercers:

 

 1. Elements de separació amb mampares entre les taules
 2. Distància de seguretat obligatòria entre les persones amb indicacions al terra
 3. Instal·lació de cartells d’informació en les oficines.
  1. Vigila els símptomes i evita’n la propagació
  2. Recomanacions per al desconfinament de les persones treballadores no essencials
 1. Mesures de prevenció que han de seguir els treballadors que es reincorporen al centre de treball
 2. Consell per desplaçar-vos a la feina
 3. Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic

 

 • Les reunions de treball s’han de celebrar preferentment per mitjans telemàtics, mitjançant videoconferència o trucada telefònica, realitzades a través de qualsevol dispositiu, com ara ordinador, telèfon mòbil o tauleta tàctil. Les reunions presencials s’han de limitar a les estrictament necessàries En tot cas, cal garantir una distància entre les persones assistents no inferior a dos metres. L’entrada i sortida s’ha de fer de forma ordenada.

 

 • Es mantenen suspeses totes les activitats de formació́ de caràcter presencial, interna o externa. Tota la formació es farà on-line.

 

 • El personal té l’obligatorietat de complir amb les següents mesures higièniques i de prevenció:

 

 1. Ha de rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó/solucions hidroalcohòliques i sempre abans d’accedir i abandonar el lloc de treball
 2. Ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb la resta de persones.
 3. Ha d’evitar compartir equips o dispositius. Si ho fa ha de rentar-se les mans després i desinfectar-los. Per exemple, les trucades s’han de capturar des del telèfon propi enlloc de despenjar el del company/a.
 4. Ha d’evitar els ascensors.
 5. Ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca.
 6. En cas de tossir/esternudar, tapar-se amb un mocador de paper d’un sol ús i llençar-lo després. En defecte, utilitzar la part interna del colze. Rentar-se les mans de seguida.
 7. No saludar amb contacte físic
 8. Ha de rentar-se les mans a l’arribar a casa de la feina o dutxar-se i netejar els objectes que han portat de fora (mòbil, ulleres, etc.,)
 9. Ha de deixar on pertoqui i, si escau, la roba de carrer i la de treball.
 10. Ha d’extremar la higiene personal a lavabos i dutxes.
 11. Ha de deixar les taules netes de papers i altres elements per facilitar la neteja diària al canvi de torn.
 12. Ha d’evitar tocar el mínim possible els elements comuns, com ara baranes, portes, seients, vidres, etc.,
 13. Ha d’evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències.
 14. Les reunions presencials imprescindibles han de respectar l’aforament màxim de la sala establert a causa del COVID-19 (un terç de l’aforament de forma general)
 15. Cal utilitzar guants per gestionar el correu intern o correu postal i per la manipulació́ de paquets. Així́ mateix, s’ha d’evitar sempre que sigui possible l’enviament de documents en paper que s’han de substituir per documents escanejats.

 

 • En els centres de treball es determinaran direccions de circulació i espais d’espera per afavorir una circulació ordenada i sense creuaments.

 

 • En els passadissos el personal s’ha de desplaçar per la seva dreta intentant mantenir sempre la distància de seguretat.

 

 • S’han de deixar, sempre que sigui possible, les portes obertes de forma fixa.

 

 • Resta prohibit qualsevol viatge/sortida/desplaçament no essencial. Qualsevol sortida/viatge essencial ha de ser autoritzat pel cap immediat, llevat que sigui inherent al lloc de treball (brigada, policia, assistència domiciliària presencial, etc.,)

 

 • Si s’ha de fer un viatge essencial, es farà preferentment ús del vehicle particular en solitari i respectant les mateixes mesures higièniques dalt esmentades pel desplaçament a la feina, amb abonament per part de la Corporació del quilometratge corresponent. Tot viatge per motius laborals haurà de ser autoritzat prèviament per la Corporació.

 

 • Qualsevol sortida essencial durant l’horari laboral requerirà extremar les mesures higièniques al sortir i al tornar, amb rentat de mans o gel hidroalcohòlic.

 

 • En relació amb els llocs de treball que habitualment fan servir vehicles, si no és possible fer ús del vehicle particular, es farà ús del de la Corporació amb obligació d’extremar la neteja i desinfecció tant a l’entrar com al sortir del vehicle per part de cada treballador/a (neteja de manetes, volant, palanca de canvi, neteja de mans, etc.) amb les dissolucions facilitades per l’Ajuntament a tal fi. Caldrà respectar el nombre màxim de dues persones per vehicle, una per filera i en diagonal. Igualment caldrà extremar la higiene amb l’ús de qualsevol maquinària (inici/final). Caldrà dotar al personal del material idoni per fer aquesta desinfecció.

 

 • S’evitaran les visites externes, llevat de les que resultin imprescindibles que hauran d’adequar-se a les mesures preventives del centre de treball. El personal haurà de coordinar-se amb caràcter previ a la visita. Es disposarà d’equips de protecció individual, si fossin necessaris, per a aquestes situacions excepcionals.

 

 • S’ha de fer servir les escales. L’ús dels ascensors o muntacàrregues es limitarà al mínim imprescindible. Quan sigui necessari utilitzar-los l’ús es limitarà a una persona, llevat que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles o en aquells casos de persones que puguin precisar assistència, en els que també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Per trucar l’ascensor evitar utilitzar la mà sense protecció. Utilitzar guants o fer servir l’artell de la mà.

 

 • El personal ha de deixar un espai ampli davant les portes per tal que els usuaris que surtin ho puguin fer amb comoditat.

 

 • L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, impressores, telèfons, etc. serà preferiblement individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los pel personal després de cada ús amb la dissolució facilitada per l’Ajuntament a tal fi.

 

 • El sistema per utilitzar les impressores i altres màquines necessàries per a la feina i d’ús comú no ha de ser dactilar. En cas de ser un accés teclejat (codi per exemple), s’haurà de teclejar amb una targeta.

 

 • En els pagaments que en el seu cas s’hagin de fer, es fomentarà l’ús de la targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, sempre que sigui possible, l’ús del diner en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si la persona empleada pública que l’ha de fer servir no és sempre la mateixa.

 

 • Eviteu, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea concreta.

 

 • Estan prohibides les visites externes no relacionades amb la feina.

 

 • S’habilitaran espais per deixar mercaderies i subministres, i s’estudiarà la possibilitat d’utilitzar desinfectants segons el tipus de lliurament.

 

 • Disposar a les farmacioles de mascareta, protecció ocular de tipus muntura integral, i pantalles facials pel personal que apliqui els primers auxilis a una distància inferior als 2 metres de la persona accidentada, guants i solució hidroalcohòlica.

 

 • Designació de treballadora, Raquel Rubio Carrasco, per la realització de les activitats excepcionals de prevenció durant la crisis del COVID-19, que sigui de referència per al conjunt de les i els treballadors de l’empresa.

 

MESURES ADDICIONALS DE VENTILACIÓ I NETEJA:

 

 • Les mesures de neteja i desinfecció s’adequaran a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball.

 

 • Es farà una neteja i desinfecció dels espais i superfícies de treball de forma periòdica, al finalitzar cada torn, especialment de les que es toquen amb les mans com interruptors i timbres (aparell electrònic), manetes i poms de portes, finestres, armaris, penjadors i arxivadors, botoneres dels ascensors (aparell electrònic), baranes i passamans, d’escales i ascensors, taulells i mostradors, taules, cadires, especialment en les zones d’espera, ordinadors, sobretot teclats i ratolins, telèfons, grapadores i altres utensilis d’oficina, comandaments a distància, aixetes, lavabos, màquines expenedores, fotocopiadores, altres superfícies o punts de contacte freqüent, així com el terra i les zones comuns.

 

 • Les papereres han de ser netejades de forma freqüent, i com a mínim, un cop al dia.

 

 • Es faran servir desinfectants amb dilucions de lleixiu (1:50) acabats de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es trobin en el mercat i que hagin estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

 

 • Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.

 

 • Les mesures de neteja s’estendran també, en el seu cas, a zones privades de les persones treballadores, com ara, vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Cal tenir especial cura dels lavabos que siguin utilitzats per visitants o usuaris.

 

 • Quan existeixin llocs de treball compartits per més d’una persona treballadora, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

 

 • En el cas de personal que faci servir uniformes de treball, és recomanable que el personal es canviï a la feina. Finalitzada la jornada laboral, els uniformes haurien de ser dipositats en borses i tancats per rentar-se (a una temperatura mínima de 60 graus). En qualsevol cas, es procedirà al rentat i desinfecció regular dels mateixos.

 

 • Aquesta periodicitat de neteja s’hauria d’intensificar en espais on hi accedeixin persones externes a l’empresa, zones de recepció de materials.

 

 • Els locals es ventilaran, tant les zones de treball com les zones comunes, com a mínim, diàriament i un mínim de 5-10 minuts que es considera necessari per permetre la renovació de l’aire, preferentment a l’inici, a meitat i al final de la jornada laboral, en aquells llocs en els quals sigui possible, sempre garantint la seguretat dels espais de treball i que quedin tancades en finalitzar la jornada laboral.

 

 • En relació amb la ventilació, es reforçarà la neteja dels filtres d’aire i augmentarà el nivell de ventilació dels sistemes de climatització per renovar l’aire de forma més habitual. S’assegurarà la neteja i desinfecció́ dels filtres dels sistemes de climatització́.

 

 • La gestió dels residus ordinaris es continuarà fent de la forma habitual, respectant la separació de residus. Tot el material d’higiene personal (guants, mascaretes, etc.,) ha de dipositar-se en la fracció resta. Si un treballador/a presenta símptomes mentre es troba a la feina, serà precís aïllar el contenidor/paperera on hagi dipositat els mocadors o altres productes. La borsa de brossa haurà de ser extreta i col·locada en una segona borsa de brossa, tancada, pel seu dipòsit en la fracció resta.

 

 

MESURES ADDICIONALS PER A DETERMINATS COL·LECTIUS DE PERSONAL:

 

SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

 

 • Preferentment les gestions s’han de fer per via telemàtica i atenció telefònica.
 • Es limitarà l’aforament amb obligació de cita prèvia/ control d’accés quan sigui possible. (Col·locació de cartells informatius a les instal·lacions).
 • S’informarà amb cartells als ciutadans de l’obligació de mantenir la distància de seguretat i del màxim aforament permès. S’establiran sistemes de recompte/control de l’aforament.
 • S’instal·laran barreres físiques per evitar el contacte, com ara mampares o altres elements que garanteixin la distància de seguretat.
 • Ha de dur els EPIS corresponents que hagi determinat el servei de prevenció de riscos (mascaretes, guants, etc.,).
 • Ha de rentar-se les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica sovint i utilitzar tovalloles de paper després de rentar-se les mans. La Corporació haurà de facilitar en lloc proper dispensadors de solucions hidroalcohòliques i paper a aquest personal/ lavabos propers.
 • Ha de mantenir la distància de seguretat amb els tercers.
 • Ha d’evitar manipular documentació́ de les persones usuàries (per exemple que les persones usuàries mostrin DNI però̀ sense tocar-lo ...); si és estrictament necessari s’utilitzaran guants i es netejaran després amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.
 • S’ubicaran a les zones d’atenció́ al públic dispensadors amb solucions hidroalcohòliques, repartits als taulells. Es recomana disposar d’un nombre suficient, atenent les característiques dels espais i de la seva ocupació i garantir-ne el reompliment.
 • En aquelles dependències d’atenció al públic estàtica (sistemàtica o puntual) cal tenir en compte les següents consideracions:

Quan sigui d’aplicació, s’han d’establir les mesures per organitzar a les persones usuàries que s’hagin de quedar a l’exterior de l’edifici en espera d’accedir-hi quan ho permeti l’aforament. Tot el públic, inclòs el que espera a l’exterior de l’edifici, ha de guardar rigorosament la distància de seguretat de 2 metres.

Cal informar clarament a les persones usuàries sobre les mesures organitzatives i sobre l’obligació de cooperar en el seu compliment.

MESURES DAVANT LA DETECCIÓ D’ALGUN CAS SOSPITÓS

 

Davant símptomes del personal com febre, tos, mal de coll podria estar davant d’una clínica compatible amb la malaltia per coronavirus o COVID-19 i per tant, cal que el personal es posi en contacte amb el 061/centre de salut, i seguir les indicacions del professional sanitari:

 

EN LA FEINA

 

 • La persona afectada s’ha de posar la mascareta d’immediat (sinó la porta ja posada)
 • La persona afectada ha d’informar al superior i al Servei de Prevenció i ha d’abandonar el centre de treball de forma immediata.
 • S’hauran de desinfectar les zones afectades i, en el seu cas, prendre les mesures de tancament corresponents.
 • S’hauran de detectar possibles contactes amb la persona afectada en l’àmbit laboral.
 • S’haurà d’informar a la resta de companys/es que hagin estat en contacte per tal que contactin amb el Servei públic de salut per si és necessari l’aïllament preventiu.
 • S’haurà de fer el seguiment.

 

És necessari aïllar el contenidor/paperera on la persona amb simptomatologia hagi dipositat mocadors o altres productes usats. La bossa d’escombraries s’ha d’extraure i col·locar- la en una segona bossa d’escombraries, amb tanca, i dipositar-la en la fracció resta (rebuig).

 

FORA DE LA FEINA

 

 • S’haurà d’informar immediatament al superior i al Servei de Prevenció.
 • S’abstindrà d’anar a la feina.
 • S’hauran d’adoptar les mesures necessàries en la feina per preservar la salut de la resta de companys/yes. Detecció del personal que hagi pogut estat en contacte.
 • S’haurà d’informar a la resta de companys/es que hagin estat en contacte per tal que contactin amb el Servei públic de salut per si és necessari l’aïllament preventiu.
 • S’hauran de desinfectar les zones afectades.
 • S’haurà de fer el seguiment.

 

És necessari aïllar el contenidor/paperera on la persona amb simptomatologia hagi dipositat mocadors o altres productes usats. La bossa d’escombraries s’ha d’extraure i col·locar- la en una segona bossa d’escombraries, amb tanca, i dipositar-la en la fracció resta (rebuig).

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DE FONTS

 

 • Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

 

 • Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 8 d’abril de 2020. Ministeri de Sanitat.

 

 • Instrucción de la Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas de actuacions en materia de prevenión de riesgos laborales frente al COVID-19 de cara a la reincorporación presencial del personal. Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

 

 • Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministeri de Sanitat.

 

 • Guía de buenas pràcticas en los centros de Trabajo. Ministeri de Sanitat.

 

 • https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/ – Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV

 

 • Informació per a professionals o col·lectius específics: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material- professionals/

 

 • Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- CoV-2.

 

 • Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.