Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PLA DE CONTINGÈNCIA PER A UN RETORN SEGUR PRESENCIAL DE LA LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL DE SANT GUIM DE FREIXENET

DILLUNS 08 JUNY 2020

PLA DE CONTINGÈNCIA PER A UN RETORN SEGUR PRESENCIAL DE LA LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL DE SANT GUIM DE FREIXENET

 

Les mesures organitzatives, de prevenció i de protecció de les persones empleades públiques de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet, dels infants i de les famílies per a un retorn segur al servei presencial de la Llar d’Infants són les que es detallen en aquest Annex segons els apartats següents:

 

No podran reincorporar-se al lloc de treball presencial les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

 

No podran assistir a la llar d’infants, els infants que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19 i no tinguin el calendari vacunal al dia. Prohibició expressa d’accés als infants que van del 0 a 1 any.

MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ DE CARÀCTER GENERAL:

 

 • Requisits per al personal docent i no docent:

 

 • La llar d’infants seguirà prestant a distància en modalitat de teletreball, al ser aquesta preferent fins a que el nostre municipi entri la Fase 2 del Pla per a la transició establert per les autoritats sanitàries competents, sens perjudici d’eventuals pròrrogues d’aquesta fórmula del teletreball.

 

 • La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball del centre de treball es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre les persones. Igualment, les mesures de distanciament hauran de complir-se, en el seu cas, en els vestuaris, taquilles i lavabos dels treballadors, així com, en qualsevol altra zona d’ús comú.

 

 • L’horari de la llar d’infants serà de 8:00h a 14:00h, podent-se modificar l’hora de tancament fins 17:00h, en cas de necessitat de una majoria de les famílies.

 

 • El personal vulnerable i els majors de 60 anys han de seguir prestant els serveis de manera no presencial i, de no ser possible, s’han d’adoptar les mesures que corresponguin segons la valoració de vigilància de la salut. Segons l’evolució de la pandèmia es podria determinar la seva reincorporació, que seria la darrera dins del pla de retorn de l’Ajuntament i amb aplicació de les mesures escaients al centre de treball. Es considera personal vulnerable l’establert en cada moment pel Ministeri de treball i que actualment inclou personal amb:

 

 • malalties cardiovasculars
 • hipertensió arterial,
 • diabetis
 • malalties pulmonars cròniques
 • càncer en fase de tractament actiu
 • immunodeficiència
 • malaltia hepàtica crònica
 • malaltia renal crònica
 • embaràs
 • més de 60 anys.

 

 • El personal afectat per la tornada presencial a la feina i amb necessitats de conciliació per tenir persones al seu càrrec per les circumstàncies excepcionals derivades de la COVID-19 haurà d’adreçar la corresponent sol·licitud a l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament, amb exposició de les circumstàncies concretes concurrents, per tal de considerar mesures de flexibilitat mentre es mantinguin aquestes circumstàncies. Les mesures de flexibilitat es poden veure restringides en el cas dels serveis essencials.

 

 • Abans de desplaçar-se al centre de treball, el personal ha de contactar amb el centre d’atenció primària o el 061, i seguir les indicacions corresponents, si:

 

 • Té símptomes que puguin estar associats al coronavirus (tos, febre, dificultat al respirar, etc.,)
 • Ha estat en contacte estret amb una persona amb possible COVID-19

 

Per a coneixement de l’Ajuntament, hauran d’avisar al servei de prevenció de riscos i al superior immediat.

 

 • El personal que s’ha de reincorporar se li entregarà una fitxa informativa davant l’exposició al COVID-19 i l’establiment d’unes pautes sobre les mesures específiques que s’implantaran en el centre de treball corresponent. Tots els treballadors han de seguir estrictament les mesures de protecció encaminades a controlar i reduir la transmissió del coronavirus. S'han de protegir segons el nivell d'exposició a què estan exposats, d'acord amb els criteris establerts pel Ministeri de Sanitat. Igualment cal formar i informar al personal sobre els Equips de Protecció individual i el seu ús. A la intranet de l’Ajuntament i estarà disponible la informació sobre aquest Pla de contingència i qualsevol actualització del mateix.

 

 • L’Ajuntament enviarà a tot el personal que s’hagi de reincorporar presencialment el certificat de la Corporació acreditatiu del desplaçament per motius laborals en el marc de la crisi sanitària.

 

 • Es recomana al personal no fer ús del transport públic i si es fa evitar les hores de més aglomeració i seguir les indicacions de l’autoritat. Cal mantenir una distància de seguretat i fer ús de mascaretes en el transport públic, tant en els vehicles com en les estacions, parades i passadissos. El personal que faci ús del transport públic s’ha de rentar tant aviat pugui les mans amb aigua o sabó o fer ús d’un gel hidroalcohòlic.

 

 • Es recomana que el personal que faci ús de vehicle particular viatgi en solitari i que mantingui les mesures higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar (neteja de manetes, volant, palanca de canvi, neteja de mans, etc.). Poden desplaçar-se dues persones en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra). En aquest cas es recomana portar mascareta.

 

 • Per accedir al centre de treball es disposarà de:
  • Dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, amb obligació del personal de rentar-se les mans.
  • Es facilitarà al personal els EPIS corresponents (mascaretes, guants, ulleres, etc.,) segons hagi indicat el servei de prevenció. El material facilitat per l’Ajuntament és intransferible.
  • Es mantindrà una distància de al menys 2 metre entre les persones en totes les situacions, tant si es tracta de persones treballadors, com si es tracte d’usuaris.

 

 • Les zones d’ús comú hauran de ser utilitzades segons el següent:

 

 • Obligació de guardar la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 • Caldrà respectar el sentit d’entrada i sortida establert a les zones d’ús comú.
 • Cal evitar aturades i concentracions en zones de pas. S’han de limitar els moviments dins els edificis municipals al mínim imprescindible.
 • Es netejarà freqüentment les zones comunes, així com, els lavabos.
 • En passadissos, escales i zones de pas d’amplada superior al 1,80 m s’han d’establir dues zones diferenciades, indicant el sentit per circular-hi. Si aquestes zones de pas no poden estar separades entre sí 2 m, el personal ha d’evitar sempre que possible creuar-se entre sí, indicant el sentit per circular-hi.
 • Totes aquestes mesures d’entrada i sortida del edifici no seran d’aplicació en cas d’emergència. Si es dona una situació d’emergència les vies d’evacuació s’han de servir de la manera prevista als plans d’evacuació. Les barreres que es posin no poden obstaculitzar en cap cas sortides d’emergència ni l’accés a elles.

 

 • En relació a les neveres i altres màquines de les zones comunes de descans d’ús col·lectiu, si estan operatives, es farà una neteja i desinfecció freqüent, amb atenció a les superfícies de contacte.

 

 • Quan es permeti l’ús de lavabos als visitants o usuaris, l’ocupació màxima serà d’una persona, llevar en aquells casos de persones que puguin precisar assistència, en els que es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

 

 • L’Ajuntament facilitarà al personal els equips de protecció individual adients segons les indicacions efectuades pel servei de prevenció per a cada lloc de treball.

 

 • En qualsevol cas, el personal ha d’intentar mantenir la distància de seguretat en la prestació del servei i respectar les mesures d’higiene i de prevenció de riscos que s’indiquin per la Corporació.

 

 • Instal·lació de cartells d’informació.

 

 1. Vigila els símptomes i evita’n la propagació
 2. Recomanacions per al desconfinament de les persones treballadores no essencials
 1. Mesures de prevenció que han de seguir els treballadors que es reincorporen al centre de treball
 2. Consell per desplaçar-vos a la feina
 3. Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic

 

 • El personal té l’obligatorietat de complir amb les següents mesures higièniques i de prevenció:

 

 • El rentat de mans es durà a terme:
  • A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
  • Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del personal.
  • Abans i després del canvi de bolquers.
  • Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
  • Abans i després d’anar al WC.
  • Abans i després de mocar un infants (amb mocadors d’un sol ús).
  • Com a mínim una vegada cada 2 hores.
 • Ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb la resta de persones.
 • Ha d’evitar compartir equips o dispositius. Si ho fa ha de rentar-se les mans després i desinfectar-los. Per exemple, les trucades s’han de capturar des del telèfon propi enlloc de despenjar el del company/a.
 • Ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls i la boca.
 • En cas de tossir/esternudar, tapar-se amb un mocador de paper d’un sol ús i llençar-lo després. En defecte, utilitzar la part interna del colze. Rentar-se les mans de seguida.
 • No saludar amb contacte físic.
 • Ha de rentar-se les mans a l’arribar a casa de la feina o dutxar-se i netejar els objectes que han portat de fora (mòbil, ulleres, etc.,).
 • Ha de deixar on pertoqui i, si escau, la roba de carrer i la de treball.
 • Ha d’extremar la higiene personal a lavabos.
 • Ha de deixar les taules netes de papers i altres elements per facilitar la neteja diària al canvi de torn.
 • Ha d’evitar tocar el mínim possible els elements comuns, com ara baranes, portes, seients, vidres, etc..

 

 • En el centres de treball es determinaran direccions de circulació i espais d’espera per afavorir una circulació ordenada i sense creuaments.

 

 • En els passadissos el personal s’ha de desplaçar per la seva dreta intentant mantenir sempre la distància de seguretat.

 

 • S’han de deixar, sempre que sigui possible, les portes obertes de forma fixa.

 

 • Qualsevol sortida essencial durant l’horari laboral requerirà extremar les mesures higièniques al sortir i al tornar, amb rentat de mans o gel hidroalcohòlic.

 

 • S’evitaran les visites externes, llevat de les que resultin imprescindibles que hauran d’adequar-se a les mesures preventives del centre de treball. El personal haurà de coordinar-se amb caràcter previ a la visita. Es disposarà d’equips de protecció individual, si fossin necessaris, per a aquestes situacions excepcionals.

 

 • El personal ha de deixar un espai ampli davant les portes per tal que els usuaris que surtin ho puguin fer amb comoditat.

 

 • L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, impressores, telèfons, etc. serà preferiblement individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los pel personal després de cada ús amb la dissolució facilitada per l’Ajuntament a tal fi.

 

 • El sistema per utilitzar les impressores i altres màquines necessàries per a la feina i d’ús comú no ha de ser dactilar.

 

 • Eviteu, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea concreta.

 

 • Estan prohibides les visites externes no relacionades amb la feina.

 

 • S’habilitaran espais per deixar mercaderies i subministres, i s’estudiarà la possibilitat d’utilitzar desinfectants segons el tipus de lliurament.

 

 • Disposar a les farmacioles de mascareta, protecció ocular de tipus muntura integral, i pantalles facials pel personal que apliqui els primers auxilis a una distància inferior als 2 metres de la persona accidentada, guants i solució hidroalcohòlica.

 

 • Es proposa que el personal que tingui contacte amb els infants sigui sempre el mateix.

 

 • El personal del centre és l’encarregat de vigilar que es compleixin les distàncies de seguretat.

 

 • El personal docent i no docent no han de portar guants habitualment, ja que cal recordar que, termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.

 

 • El personal docent i no docent han de portar mascareta.

 

 • Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal docent i no docent.

 

 • Requisits per als infants:

 

 • Prohibició expressa d’accés als infants que van del 0 a 1 any.

 

 • En els espais que s’habilitin no podrà haver més de 5 infants. Es recomana que, a l’aula, cada infant disposi d’un espai mínim de 4m2. Cal evitar els canvis d’aula tant com sigui possible. És important valorar la possibilitat d’utilitzar els espais comuns per torns, per a mantenir els grups d’infants estables i amb el menor contacte entre els diferents grups i amb l’espai suficient per a garantir el distanciament.

 

 • Al menjador cal garantir una separació mínima d’1 metre entre els infants a l’hora del menjador. En taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que cada nen o nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats. Per raons d’espai, pot ésser convenient fer els àpats per torns. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i del l’espai del menjador almenys un cop al dia.

 

 • Aules o altres estances per a la migdiada. La distància mínima entre llits o matalassos serà d’1 metre. Cal ventilar les aules o estances destinades al descans un mínim de tres vegades al dia i realitzar-ne la neteja i desinfecció diàriament.

 

 • Si hi ha més demanda d’infants que oferta d’espais habilitats, tindran prioritat obligatori els infants dels progenitors (matriculats abans del 12 de març 2020), els quals per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial.

 

 • Per assistir a la llar, els infants han de complir amb els següents requisits:
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19, o qualsevol altre quadre infecciós.
  • No poden ser convivents o contracte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal al dia.

 

 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta – amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per al la COVID-19:
  • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 

 • En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre, el protocol a seguir serà el següent:
  • Aïllar l’infant en un espai específic.
  • Aviar els pares, mares o tutors.
  • Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.
  • Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.
  • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.

 

 • S’han d’evitar espais compartits.

 

 • Les entrades i sortides s’han de fer de manera esglaonada, amb intervals de 15-20 minuts.

 

 • Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesura de protecció més importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho d’una manera autònoma.

En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera freqüent.

Als infants se’ls hi ha de rentar les mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
 • Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.
 • Com a mínim una vegada cada 2 hores.
 • S’han de mocar els infants amb mocadors d’un sòl ús, cada dos hores.

 

 • Els infants no han de portar guants ni mascareta.

 

 • El material utilitzat no podrà ser compartit entre els infants, si prèviament no se’n fa una neteja i desinfecció. Es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi material. A la llar no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. Les joguines de roben poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme en rentat a temperatura elevada, probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a basa d’alcohol propílic al 70ºC. Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable de 5 infants.

 

 • Els xumets i biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzat, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.

 

 • Procediment pel canvi de bolquer:

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants.

 

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.

 

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. bolquer, però deixeu el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es tornin a embrutar amb els bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables s’han de guardar en un una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar.

 

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec.

Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (veure annex 2) i llanceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.

 

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.

 

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.

 

Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.

 

Pas 8: Renteu-vos les mans.

 

 • Roba i calçat. Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material equivalents de paper. En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. En el context actual seria recomanable que tant llençols com tovalloles poguessin ser rentats en el propi centre educatiu a >60ºC en cas que disposés de rentadora. Si això no és possible, les famílies rentaran tovalloles i llençols, així com els pitets, a aquesta temperatura i els portaran a l’inici de la setmana. Els llençols es canviaran setmanalment, però caldrà garantir que es guarden de manera individual entre els diferents usos.

 

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola pot ser recomanable que els infants es treguin les sabates i les canviïn per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja estiguin al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per a sortir al pati caldrà repetir el procediment.

 

En relació al personal docent i no docent caldrà que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba haurà de ser rentada a una temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana.

 

 • Els pares/mares poder accedir a la llar si no es estrictament necessari.

 

 • La llar disposa d’un espai per deixar els cotxets, caldrà que sigui una persona del centre que l’ubiqui en el lloc adequat, tenint en compte que s’haurà de rentar les mans despès de cada manipulació. Es recomana que els infants no tinguin accés a aquest espai.

 

 • Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes a la llar, d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

 

 • Designació de treballadora, Raquel Rubio Carrasco, per la realització de les activitats excepcionals de prevenció durant la crisis del COVID-19, que sigui de referència per al conjunt de les i els treballadors de l’empresa.

MESURES ADDICIONALS DE VENTILACIÓ I NETEJA:

 

 • Les mesures de neteja i desinfecció del centre ha de ser diària, i i com a mínim després de la jornada complerta.

 

 • Es farà una neteja i desinfecció dels espais i superfícies de treball de forma periòdica, al finalitzar cada torn, especialment de les que es toquen amb les mans com interruptors i timbres (aparell electrònic), manetes i poms de portes, finestres, armaris, penjadors i arxivadors, botoneres dels ascensors (aparell electrònic), baranes i passamans, d’escales i ascensors, taulells i mostradors, taules, cadires, especialment en les zones d’espera, ordinadors, sobretot teclats i ratolins, telèfons, grapadores i altres utensilis d’oficina, comandaments a distància, aixetes, lavabos, màquines expenedores, fotocopiadores, altres superfícies o punts de contacte freqüent, així com el terra i les zones comuns.

 

 • Hi ha d’haver en els punts de rentat, sabó amb dosificador i tovalloles d’un sòl ús.

 

 • Es recomana que en llocs estratègics la col·locació de solucions hidroalcohòliques.

 

 • Les papereres han de ser netejades de forma freqüent, i com a mínim, un cop al dia.

 

 • Es faran servir desinfectants amb dilucions de lleixiu (1:50) acabats de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es trobin en el mercat i que hagin estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

 

 • Després de cada neteja, els materials utilitzats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans.

 

 • Les mesures de neteja s’estendran també, en el seu cas, a zones privades de les persones treballadores, com ara, vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Cal tenir especial cura dels lavabos.

 

 • Quan existeixin llocs de treball compartits per més d’una persona treballadora, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

 

 • En el cas de personal que faci servir uniformes de treball, és recomanable que el personal es canviï a la feina. Finalitzada la jornada laboral, els uniformes haurien de ser dipositats en borses i tancats per rentar-se (a una temperatura mínima de 60 graus). En qualsevol cas, es procedirà al rentat i desinfecció regular dels mateixos.
 • Aquesta periodicitat de neteja s’hauria d’intensificar en espais on hi accedeixin persones externes a l’empresa, zones de recepció de materials.

 

 • Ventilació de les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i sortida dels infants, i 3 vegades al dia, durant 10 minuts cada cop.

 

 • En relació amb la ventilació, es reforçarà la neteja dels filtres d’aire i augmentarà el nivell de ventilació dels sistemes de climatització per renovar l’aire de forma més habitual. S’assegurarà la neteja i desinfecció́ dels filtres dels sistemes de climatització́.

 

 • La gestió dels residus ordinaris es continuarà fent de la forma habitual, respectant la separació de residus. Tot el material d’higiene personal (guants, mascaretes, etc.,) ha de dipositar-se en la fracció resta. Si un treballador/a presenta símptomes mentre es troba a la feina, serà precís aïllar el contenidor/paperera on hagi dipositat els mocadors o altres productes. La borsa de brossa haurà de ser extreta i col·locada en una segona borsa de brossa, tancada, pel seu dipòsit en la fracció resta.

 

MESURES DAVANT LA DETECCIÓ D’ALGUN CAS SOSPITÓS

 

Davant símptomes del personal com febre, tos, mal de coll podria estar davant d’una clínica compatible amb la malaltia per coronavirus o COVID-19 i per tant, cal que el personal es posi en contacte amb el 061/centre de salut, i seguir les indicacions del professional sanitari:

 

EN LA FEINA

 

 • La persona afectada s’ha de posar la mascareta d’immediat (sinó la porta ja posada).
 • La persona afectada ha d’informar al superior i al Servei de Prevenció i ha d’abandonar el centre de treball de forma immediata.
 • S’hauran de desinfectar les zones afectades i, en el seu cas, prendre les mesures de tancament corresponents.
 • S’hauran de detectar possibles contactes amb la persona afectada en l’àmbit laboral.
 • S’haurà d’informar a la resta de companys/es que hagin estat en contacte per tal que contactin amb el Servei públic de salut per si és necessari l’aïllament preventiu.
 • S’haurà de fer el seguiment.

 

És necessari aïllar el contenidor/paperera on la persona amb simptomatologia hagi dipositat mocadors o altres productes usats. La bossa d’escombraries s’ha d’extraure i col·locar- la en una segona bossa d’escombraries, amb tanca, i dipositar-la en la fracció́ resta (rebuig).

 

FORA DE LA FEINA

 

 • S’haurà d’informar immediatament al superior i al Servei de Prevenció.
 • S’abstindrà d’anar a la feina.
 • S’hauran d’adoptar les mesures necessàries en la feina per preservar la salut de la resta de companys/yes. Detecció del personal que hagi pogut estat en contacte.
 • S’haurà d’informar a la resta de companys/es que hagin estat en contacte per tal que contactin amb el Servei públic de salut per si és necessari l’aïllament preventiu.
 • S’hauran de desinfectar les zones afectades.
 • S’haurà de fer el seguiment.

 

És necessari aïllar el contenidor/paperera on la persona amb simptomatologia hagi dipositat mocadors o altres productes usats. La bossa d’escombraries s’ha d’extraure i col·locar- la en una segona bossa d’escombraries, amb tanca, i dipositar-la en la fracció́ resta (rebuig).

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DE FONTS

 

 • Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

 

 • Procedimiento de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 8 d’abril de 2020. Ministeri de Sanitat.

 

 • Instrucción de la Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas de actuacions en materia de prevenión de riesgos laborales frente al COVID-19 de cara a la reincorporación presencial del personal. Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

 

 • Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19. Ministeri de Sanitat.

 

 • Guía de buenas pràcticas en los centros de Trabajo. Ministeri de Sanitat.

 

 • https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/ – Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV

 

 • Informació per a professionals o col·lectius específics: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material- professionals/

 

 • Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- CoV-2.

 

 • Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.