Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

DIJOUS 21 GENER 2021

Jordi Vives Puig, Secretari-interventor de l'Ajuntament de Sant Guim de Freixenet,

CERTIFICO,

Que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 15 de gener de 2021, va adoptar l’acord que transcrit literalment diu:

III.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT (Expedient 1/20).

 

Atès que en data 23/10/20 el Ple de la Corporació va acordar,

“PRIMER.- Assumir la iniciativa de la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en sòl urbà en relació a l’article 54 i  la Disposició transitòria primera proposada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER INDUSTRIA, 20.

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en sòl urbà en relació a l’article 54 i  la Disposició transitòria primera.

TERCER.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació obligatòria, mitjançant anunci al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, en el BOP i a un diari de premsa periòdica de més divulgació als efectes de presentació de les corresponents reclamacions i/o al.legacions.

QUART.- Disposar que la documentació escrita i gràfica que integra l’expedient es podrà consultar en el portal de transparència de l’Ajuntament en compliment de l’article 12.4 i 5 de la Llei 19/14, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

CINQUÈ.- Sol.licitar d’acord amb el que disposa l’article 85.5 (TRLU), els informes preceptius als organismes competents per raó de les seves competències sectorials competents.

SISÈ.- Acordar en l’àmbit afectat la suspensió preceptiva amb l’abast previst als articles 73 i 74 Ç(TRLU) i els articles 102, 103 i 104 (RLU). No obstant, es podran atorgar les fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat de conformitat amb l’article 102.4 (TRLU).

SETÈ.- Disposar que, donat que l’àmbit de la modificació no confronta amb l’àmbit de cap municipi no serà necessari el tràmit d’audiència als ajuntaments previst a l’article 85.7 (TRLU).”

Atès que consten publicacions al Diari Segre de 28/10/20, al BOP 210 de 30/10/20, al tauler d’anuncis i a la web municipal.

Atès que transcorregut el termini d’un mes de la darrera publicació no consta la presentació d’al.legacions, objeccions i/o reclamacions contra l’expedient.

Atès que sol.licitats informes sectorials mitjançant el Departament de Territori consten els informes següents,

Departament de Cultura. Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida de data 7/12/20.

Fonaments de dret

Articles 8, 80, 85 i 96 i següents i 101.3 del Decret Legislatiu 1/10, de d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (TRLU)

Articles 23, 64 a 76 i 101 a 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU).

El Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació inicial i provisional del planejament general d’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

Atès l’exposat s’aprova per unanimitat dels assistents i quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, l’adopció dels següents acords,

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en sòl urbà en relació a l’article 54 i  la Disposició transitòria primera proposada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER INDUSTRIA, 20.

SEGON.- TRAMETRE l’expedient de modificació puntual degudament diligenciat a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva.

TERCER.- PUBLICAR l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb allò establert a l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/10, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/12, de 22 de febrer.”

L’acord que precedeix consta a l’esborrany de l’acta de la sessió expressada, certificant-se amb les advertències de l’article 206 del ROFRJCL. I, perquè se’n prengui coneixement, i consti a l’expedient, lliuro aquest certificat, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde.

Sant Guim de Freixenet,  20 de gener de 2021.

  Vist-i-plau

   L'Alcalde

 

 

Francesc Lluch Majoral